By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 01st November 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
LittleBigPlanet (PS3) 394,596 vg$2,520 204,185 6.75%
Guitar Hero: World Tour (PS3) 141,799 vg$420 129,236 90.28%
Guitar Hero: World Tour (X360) 231,122 vg$570 354,082 65.27%
Guitar Hero: World Tour (Wii) 217,756 vg$400 245,371 88.75%
Fallout 3 (X360) 222,802 vg$475 447,598 49.78%
Fable II (X360) 285,758 vg$560 188,005 48.00%
Castlevania: Order of Ecclesia (DS) 27,802 vg$340 17,454 40.71%
SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation (PS3) 90,719 vg$655 23,789 0%
Saints Row 2 (X360) 50,446 vg$415 48,359 95.68%
Wii Fit (Wii) 63,271 vg$3,510 166,979 37.89%
92,435 vg$ 2,915 160,671 57.53%
116,530 vg$ 1,750 275,772 42.26%
126,371 vg$ 900 93,171 64.37%
60,822 vg$ 1,500 65,847 92.37%
39,633 vg$ 2,670 58,454 67.80%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 nordlead vg$6,225 66.89% vg$2,311 37%
2 PDF vg$3,550 72.05% vg$1,863 52%
3 zexen_lowe vg$1,365 49.73% vg$684 50%
4 c0rd vg$790 68.26% vg$538 68%
5 non-gravity vg$250 29.29% vg$53 21%
6 bbsin vg$170 5.17% vg$49 29%
7 livinglegend01 vg$110 61.96% vg$47 43%
8 Splenda14 vg$205 62.91% vg$42 20%
9 Tbone vg$150 63.88% vg$34 23%
10 zoppo vg$190 57.60% vg$28 15%
11 jagenjg vg$175 47.17% vg$23 13%
12 dunno001 vg$100 54.38% vg$23 23%
13 Hanzaki vg$75 72.75% vg$21 28%
14 Oyvoyvoyv vg$75 60.95% vg$11 15%
15 ManusJustus vg$75 60.60% vg$11 15%
16 Playphiroth vg$75 57.88% vg$9 12%
17 MonstaMack vg$75 57.25% vg$8 11%
18 julien133 vg$75 56.66% vg$8 11%
19 quaiky vg$75 55.48% vg$7 9%
20 heruamon vg$75 55.18% vg$6 8%
21 juttyX2 vg$75 54.33% vg$6 8%
22 matt247 vg$75 53.86% vg$5 7%
23 gnawkz vg$75 52.46% vg$4 5%
24 Seece vg$75 51.34% vg$3 4%
25 Mander vg$75 49.83% vg$2 3%
26 TopCat8 vg$100 42.85% vg$-1 -1%
27 Kantor vg$75 44.21% vg$-3 -4%
28 IceCream^ vg$75 43.79% vg$-3 -4%
29 bearclaw vg$170 14.94% vg$-3 -2%
30 jtb666 vg$75 43.12% vg$-4 -5%
31 slugster vg$75 36.60% vg$-9 -12%
32 jamesearlcash vg$75 31.28% vg$-13 -17%
33 kgs1977 vg$165 46.77% vg$-16 -10%
34 Deranged vg$270 41.73% vg$-17 -6%
35 KillaKB vg$75 24.52% vg$-19 -25%
36 Gothboi666 vg$270 14.52% vg$-22 -8%
37 Apofantom vg$75 20.45% vg$-22 -29%
38 Blargh vg$75 19.43% vg$-23 -31%
39 Da Teacha KRS vg$85 18.17% vg$-24 -28%
40 johnyboynogo vg$95 3.54% vg$-24 -25%
41 puffy vg$90 6.04% vg$-25 -28%
42 Skilly9000 vg$80 16.70% vg$-25 -31%
43 destroyerjared vg$120 19.07% vg$-26 -22%
44 fayewong vg$570 0.00% vg$-26 -5%
45 squall01 vg$75 12.94% vg$-28 -37%
46 Simulacrum vg$85 17.49% vg$-29 -34%
47 Spectre35 vg$360 5.11% vg$-30 -8%
48 nexzen vg$75 5.70% vg$-34 -45%
49 FSUsmartboi vg$75 4.35% vg$-36 -48%
50 Aiemond vg$80 1.91% vg$-36 -45%
51 Kandreas vg$75 2.06% vg$-37 -49%
52 supnub5 vg$95 0.00% vg$-39 -41%
53 flagship vg$75 0.00% vg$-39 -52%
54 karwanpual vg$75 0.00% vg$-39 -52%
55 iceissac92 vg$75 0.00% vg$-39 -52%
56 Aj_habfan vg$75 0.00% vg$-39 -52%
57 hellboy vg$155 0.14% vg$-75 -48%
58 RVDondaPC vg$900 7.37% vg$-160 -18%
59 TowlieIsABeast vg$455 12.66% vg$-200 -44%