By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly Worldwide Chart, 28th April 2018

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
304,425 vg$ 4,170 254,863 80.55%
97,893 vg$ 2,345 83,571 82.86%
199,502 vg$ 2,275 197,997 99.24%
52,043 vg$ 1,990 45,456 85.51%
4,830 vg$ 6,505 5,113 94.46%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 kirby007 vg$2,015 89.57% vg$429 21%
2 Marth vg$5,000 83.73% vg$236 5%
3 jason1637 vg$505 83.71% vg$44 9%
4 Dark_Lord_2008 vg$230 94.06% vg$43 19%
5 think-man vg$190 89.10% vg$15 8%
6 AnmolRed vg$150 88.57% vg$15 10%
7 setsunatenshi vg$90 89.79% vg$10 11%
8 Ka-pi96 vg$125 85.49% vg$8 6%
9 Mnementh vg$100 86.17% vg$7 7%
10 Tridrakious vg$115 83.96% vg$7 6%
11 theDX vg$85 86.16% vg$6 7%
12 PSintend0 vg$100 84.59% vg$6 6%
13 KingoftheBRUCE vg$55 84.22% vg$3 5%
14 Xephirus vg$25 88.52% vg$3 8%
15 Bofferbrauer2 vg$25 84.55% vg$1 4%
16 supermattia10 vg$25 84.11% vg$1 4%
17 Elwood vg$25 84.12% vg$1 4%
18 zygote vg$25 83.98% vg$1 4%
19 The_Liquid_Laser vg$25 81.82% vg$1 4%
20 Pachofilauri vg$55 87.78% vg$1 2%
21 LinkDaHero vg$25 81.65% vg$1 4%
22 kems vg$25 81.62% vg$1 4%
23 Luke888 vg$25 80.45% vg$0 0%
24 Darwinianevolution vg$25 80.25% vg$0 0%
25 JSG87 vg$60 75.22% vg$0 0%
26 EmotionalMongoose vg$25 78.40% vg$0 0%
27 Mr_Destiny vg$75 71.78% vg$0 0%
28 WoodenPints vg$500 79.35% vg$0 0%
29 PDF vg$1,500 86.43% vg$-3 0%
30 Thaddaeus02 vg$30 63.17% vg$-4 -13%
31 Chorlin vg$25 65.12% vg$-4 -16%
32 AlbiNecroxz vg$85 74.37% vg$-4 -5%
33 AntonTeiosanu vg$485 67.69% vg$-5 -1%
34 Welfare vg$235 74.93% vg$-6 -3%
35 Marach vg$50 68.57% vg$-6 -12%
36 abronn627 vg$25 50.98% vg$-8 -32%
37 TalonMan vg$190 75.37% vg$-15 -8%
38 Deeeeznuuuts vg$25 15.46% vg$-18 -72%
39 cycycychris vg$445 85.61% vg$-19 -4%
40 ritomaya vg$25 4.84% vg$-21 -84%
41 peachbuggy vg$25 0.13% vg$-22 -88%
42 ROCKY223 vg$25 0.00% vg$-22 -88%
43 Carl vg$1,400 87.31% vg$-37 -3%
44 Machina vg$1,650 80.29% vg$-44 -3%
45 hoerenkind vg$920 86.50% vg$-88 -10%
46 blackwee vg$420 0.76% vg$-316 -75%