By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 21st April 2018

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
148,329 vg$ 4,815 79,623 13.71%
69,607 vg$ 2,275 51,841 65.73%
115,073 vg$ 4,280 61,238 12.09%
20,558 vg$ 2,430 19,973 97.07%
1,219 vg$ 6,785 91 0%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 PDF vg$3,010 74.89% vg$2,468 82%
2 kirby007 vg$3,010 70.47% vg$2,279 76%
3 Marth vg$5,000 56.71% vg$1,545 31%
4 Ka-pi96 vg$1,020 78.61% vg$1,039 102%
5 Machina vg$1,350 74.48% vg$806 60%
6 cycycychris vg$400 74.10% vg$336 84%
7 Carl vg$560 64.18% vg$265 47%
8 Dark_Lord_2008 vg$280 75.53% vg$213 76%
9 derpysquirtle64 vg$300 78.94% vg$193 64%
10 Welfare vg$200 78.37% vg$162 81%
11 ABizzel1 vg$600 53.12% vg$145 24%
12 ClassicGamingWizzz vg$455 61.74% vg$124 27%
13 jason1637 vg$185 63.79% vg$97 52%
14 hoerenkind vg$175 78.64% vg$96 55%
15 WoodenPints vg$150 77.62% vg$81 54%
16 Mr.Playstation vg$165 56.20% vg$64 39%
17 Mr_Destiny vg$140 60.60% vg$56 40%
18 Tridrakious vg$120 61.32% vg$53 44%
19 AntonTeiosanu vg$130 44.64% vg$39 30%
20 TalonMan vg$130 57.70% vg$32 25%
21 setsunatenshi vg$125 55.16% vg$30 24%
22 Kerotan vg$100 66.79% vg$28 28%
23 ironmanDX vg$65 63.54% vg$26 40%
24 CrisYoshi vg$45 55.96% vg$20 44%
25 Mnementh vg$75 50.19% vg$18 24%
26 p53sionix vg$30 74.96% vg$18 60%
27 ryuzaki57 vg$55 44.06% vg$17 31%
28 JSG87 vg$95 40.62% vg$15 16%
29 PSintend0 vg$35 61.52% vg$15 43%
30 RedKingXIII vg$130 34.48% vg$14 11%
31 Mattdk vg$25 75.22% vg$13 52%
32 EmotionalMongoose vg$25 73.48% vg$12 48%
33 kems vg$25 72.53% vg$12 48%
34 ZODIARKrebirth vg$75 40.30% vg$10 13%
35 PEEPer0nni vg$155 45.35% vg$10 6%
36 forest-spirit vg$100 35.79% vg$8 8%
37 JRPGfan vg$25 57.19% vg$8 32%
38 RodrigoCard vg$25 56.79% vg$8 32%
39 Pavolink vg$25 52.33% vg$7 28%
40 theDX vg$25 51.10% vg$6 24%
41 Thaddaeus02 vg$25 47.65% vg$5 20%
42 AnmolRed vg$25 41.16% vg$3 12%
43 Nymeria vg$55 28.47% vg$3 5%
44 Luke888 vg$25 38.37% vg$3 12%
45 Yassgragra vg$25 38.26% vg$3 12%
46 Mbolibombo vg$25 32.38% vg$1 4%
47 Dulfite vg$25 30.95% vg$1 4%
48 Pachofilauri vg$25 29.87% vg$0 0%
49 Chorlin vg$25 29.21% vg$0 0%
50 peachbuggy vg$25 27.36% vg$0 0%
51 RaptorChrist vg$25 2.44% vg$-7 -28%
52 Xephirus vg$25 0.00% vg$-8 -32%
53 SegaHeart vg$25 0.00% vg$-8 -32%
54 MasterThief vg$25 0.00% vg$-8 -32%
55 LipeJJ vg$25 0.00% vg$-8 -32%
56 Marach vg$50 14.14% vg$-8 -16%
57 Thechalkblock vg$50 0.00% vg$-16 -32%
58 Kairos vg$50 0.00% vg$-16 -32%
59 RingoGaSuki vg$65 17.36% vg$-19 -29%
60 Darwinianevolution vg$250 20.95% vg$-21 -8%
61 Dgc1808 vg$1,075 0.00% vg$-267 -25%