By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly Worldwide Chart, 14th April 2018

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
293,273 vg$ 5,680 208,953 59.65%
124,314 vg$ 4,460 101,839 77.93%
234,534 vg$ 3,710 192,964 78.46%
53,259 vg$ 2,575 52,129 97.83%
6,304 vg$ 5,785 3,715 30.31%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 PDF vg$3,430 82.30% vg$1,049 31%
2 Marth vg$2,500 85.48% vg$708 28%
3 kirby007 vg$1,550 80.41% vg$587 38%
4 Machina vg$1,600 86.36% vg$579 36%
5 VGPolyglot vg$1,800 76.51% vg$489 27%
6 Carl vg$580 78.30% vg$282 49%
7 Ka-pi96 vg$725 81.71% vg$249 34%
8 Aka-Gami vg$500 92.91% vg$182 36%
9 cycycychris vg$390 82.65% vg$160 41%
10 fory77 vg$500 83.10% vg$128 26%
11 Slarvax vg$750 76.92% vg$127 17%
12 derpysquirtle64 vg$305 87.07% vg$125 41%
13 LinkDaHero vg$500 74.98% vg$84 17%
14 ironmanDX vg$195 85.25% vg$81 42%
15 WoodenPints vg$500 74.37% vg$80 16%
16 dravenmanson vg$1,230 60.06% vg$74 6%
17 Ucouldntbemorewrong vg$550 72.50% vg$69 13%
18 Welfare vg$175 81.94% vg$65 37%
19 TalonMan vg$225 85.16% vg$61 27%
20 Dark_Lord_2008 vg$230 74.61% vg$58 25%
21 AntonTeiosanu vg$420 74.13% vg$51 12%
22 melbye vg$125 87.17% vg$38 30%
23 RedKingXIII vg$110 83.40% vg$33 30%
24 Stuart23 vg$145 83.33% vg$32 22%
25 ryuzaki57 vg$150 79.15% vg$31 21%
26 Moren vg$130 77.98% vg$29 22%
27 setsunatenshi vg$105 77.66% vg$27 26%
28 NeverEndingStory vg$995 64.89% vg$26 3%
29 theDX vg$100 78.24% vg$22 22%
30 Mr.Playstation vg$140 73.97% vg$21 15%
31 jason1637 vg$180 61.89% vg$18 10%
32 AnmolRed vg$55 82.04% vg$14 25%
33 AngryLittleAlchemist vg$50 83.95% vg$13 26%
34 palou vg$50 82.49% vg$13 26%
35 EmotionalMongoose vg$50 82.27% vg$12 24%
36 hoerenkind vg$50 82.01% vg$12 24%
37 Mnementh vg$50 81.02% vg$12 24%
38 Kerotan vg$80 77.05% vg$10 13%
39 forest-spirit vg$55 72.28% vg$8 15%
40 zygote vg$25 86.31% vg$7 28%
41 PSintend0 vg$30 83.16% vg$7 23%
42 hiccupthehuman vg$25 79.70% vg$5 20%
43 JSG87 vg$50 67.63% vg$5 10%
44 ninjapirate42 vg$25 79.20% vg$5 20%
45 S.Peelman vg$25 78.54% vg$5 20%
46 Bofferbrauer2 vg$25 78.50% vg$5 20%
47 RodrigoCard vg$25 76.11% vg$5 16%
48 Luke888 vg$25 71.09% vg$3 12%
49 Thaddaeus02 vg$25 70.33% vg$3 12%
50 KingoftheBRUCE vg$25 69.60% vg$3 12%
51 Harkins1721 vg$30 66.79% vg$2 7%
52 Marach vg$50 57.15% vg$-1 -2%
53 ABizzel1 vg$250 58.81% vg$-3 -1%
54 xytherion vg$25 39.96% vg$-5 -20%
55 fedfed vg$25 0.00% vg$-16 -64%
56 Darwinianevolution vg$250 51.97% vg$-21 -8%