By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

LTD Worldwide Chart, 03rd January 2009

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
82,014,134 vg$ 7,715 95,937,086 85.49%
32,548,442 vg$ 7,090 44,338,328 73.41%
19,157,660 vg$ 6,165 27,270,610 70.25%
15,321,176 vg$ 6,855 19,505,519 78.55%
32,485,270 vg$ 5,405 43,629,672 74.46%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 nordlead vg$5,000 95.45% vg$1,546 31%
2 Sqrl vg$2,500 95.98% vg$828 33%
3 TWRoO vg$2,500 96.68% vg$798 32%
4 kirby007 vg$2,000 95.49% vg$619 31%
5 Chrizum vg$2,000 93.68% vg$613 31%
6 theprof00 vg$1,480 94.97% vg$478 32%
7 Dgc1808 vg$1,300 95.71% vg$376 29%
8 kopstudent89 vg$1,110 95.10% vg$357 32%
9 MANUELF vg$1,000 95.64% vg$311 31%
10 HALOOOOOOOO vg$925 95.61% vg$288 31%
11 tabsina vg$900 95.86% vg$281 31%
12 Luthor vg$1,015 88.63% vg$272 27%
13 zexen_lowe vg$855 97.52% vg$264 31%
14 Oyvoyvoyv vg$750 96.57% vg$241 32%
15 Killergran vg$625 97.76% vg$205 33%
16 SlumsofOhio vg$615 93.95% vg$163 27%
17 SaviorX vg$500 95.62% vg$156 31%
18 Mander vg$500 95.44% vg$155 31%
19 o187em vg$400 96.71% vg$133 33%
20 Christhor vg$500 90.58% vg$128 26%
21 trestres vg$500 87.48% vg$111 22%
22 Frozen vg$420 53.04% vg$84 20%
23 shanbcn vg$275 95.11% vg$81 29%
24 HappySqurriel vg$250 96.41% vg$80 32%
25 Tecmo vg$250 95.78% vg$78 31%
26 Munkeh111 vg$270 93.67% vg$72 27%
27 t2t2 vg$175 95.58% vg$54 31%
28 Asher vg$120 91.18% vg$39 33%
29 deathcape vg$150 91.15% vg$38 25%
30 Soul_tech10 vg$125 92.81% vg$37 30%
31 dunno001 vg$150 90.99% vg$36 24%
32 Jalocin vg$125 93.53% vg$36 29%
33 dxc vg$100 95.77% vg$31 31%
34 bugsmeanie vg$165 35.19% vg$31 19%
35 haxxiy vg$90 95.16% vg$26 29%
36 thibje vg$200 79.07% vg$26 13%
37 non-gravity vg$130 84.75% vg$25 19%
38 Dream1 vg$80 90.48% vg$22 28%
39 c0rd vg$45 96.89% vg$16 36%
40 Veggie vg$50 95.96% vg$16 32%
41 Kantor vg$50 93.05% vg$14 28%
42 waron vg$50 91.44% vg$13 26%
43 nuninhuh vg$25 95.67% vg$8 32%
44 KillaKB vg$25 95.58% vg$8 32%
45 Dark Odin vg$25 94.73% vg$8 32%
46 Simulacrum vg$25 93.47% vg$7 28%
47 sergiodaly vg$25 92.83% vg$7 28%
48 Skilly9000 vg$25 92.52% vg$7 28%
49 Sonakin vg$25 88.72% vg$6 24%
50 matt247 vg$25 81.84% vg$4 16%
51 Chehansen vg$25 57.96% vg$-3 -12%
52 Blargh vg$25 44.88% vg$-6 -24%
53 Aj_habfan vg$25 42.06% vg$-7 -28%
54 valoo vg$25 2.88% vg$-18 -72%
55 SpeedBreaker vg$25 2.74% vg$-18 -72%
56 robineau vg$25 1.73% vg$-18 -72%
57 enekomh vg$25 0.60% vg$-18 -72%
58 invetedlotus123 vg$25 0.60% vg$-18 -72%
59 tenkiboy vg$25 0.00% vg$-19 -76%
60 SMcc1887 vg$25 0.00% vg$-19 -76%
61 facher83 vg$35 16.20% vg$-20 -57%
62 Mike92r vg$40 0.05% vg$-29 -73%
63 11ht11 vg$50 10.09% vg$-31 -62%
64 Deranged vg$70 0.64% vg$-51 -73%
65 Spectre35 vg$420 1.03% vg$-298 -71%
66 vgchartzgirl vg$1,015 42.06% vg$-312 -31%
67 Billy Gun vg$405 0.80% vg$-317 -78%
68 jagenjg vg$500 0.74% vg$-366 -73%