By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 26th April 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Pokemon Mysterious Dungeon 2: Time / Darkness Exploration Team (DS) 146,793 vg$445 336,648 43.60%
Super Smash Bros Brawl (Wii) 95,179 vg$670 107,767 88.32%
NBA Ballers: Chosen One (X360) 40,832 vg$255 50,937 80.16%
Gran Turismo 5 Prologue (PS3) 89,410 vg$715 79,487 87.52%
Wii Play (Wii) 54,363 vg$425 64,257 84.60%
NBA Ballers: Chosen One (PS3) 24,233 vg$265 21,535 87.47%
Call of Duty 4: Modern Warfare (PS3) 32,078 vg$315 44,579 71.96%
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (X360) 38,187 vg$575 78,850 48.43%
Army of Two (X360) 27,026 vg$565 54,333 49.74%
Super Mario Galaxy (Wii) 35,074 vg$360 33,860 96.41%
118,994 vg$ 610 151,872 78.35%
111,870 vg$ 455 76,608 53.97%
66,086 vg$ 490 70,124 94.24%
57,913 vg$ 480 73,578 78.71%
65,480 vg$ 850 82,652 79.22%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 nordlead vg$725 75.13% vg$182 25%
2 --OkeyDokey-- vg$335 86.38% vg$81 24%
3 Mnementh vg$305 78.90% vg$74 24%
4 Ozymandias vg$350 73.65% vg$38 11%
5 psrock vg$315 66.53% vg$30 10%
6 quarashi vg$265 74.01% vg$27 10%
7 zexen_lowe vg$120 80.29% vg$23 19%
8 cs-manager vg$200 72.53% vg$20 10%
9 kingofwale vg$150 74.54% vg$17 11%
10 jorgeol vg$160 75.50% vg$16 10%
11 kems vg$100 75.66% vg$13 13%
12 LISMDK vg$75 75.97% vg$8 11%
13 SaviorX vg$125 73.04% vg$8 6%
14 fastyxx vg$85 69.36% vg$8 9%
15 kuraobi vg$105 73.73% vg$7 7%
16 rasone77 vg$105 72.72% vg$7 7%
17 Doreseb vg$120 69.34% vg$7 6%
18 dxc vg$75 72.72% vg$6 8%
19 xstonexcold316x vg$125 67.15% vg$5 4%
20 I LOVE GIGGS vg$75 71.95% vg$5 7%
21 NeoRatt vg$120 64.67% vg$5 4%
22 hunter_alien vg$75 71.70% vg$5 7%
23 pichu_pichu vg$75 70.48% vg$4 5%
24 Machina vg$140 65.15% vg$4 3%
25 nomorehalo vg$195 65.42% vg$4 2%
26 rvenn9 vg$75 69.67% vg$3 4%
27 TopCat8 vg$100 70.21% vg$2 2%
28 greeg vg$75 65.61% vg$0 0%
29 Joeykanga vg$75 64.17% vg$-1 -1%
30 ssj12 vg$75 64.12% vg$-1 -1%
31 theprof00 vg$530 62.77% vg$-11 -2%
32 Marty8370 vg$120 56.18% vg$-12 -10%
33 SJGohan3972 vg$75 51.38% vg$-12 -16%
34 joncul vg$105 56.94% vg$-15 -14%
35 altair87 vg$75 38.01% vg$-23 -31%
36 eliasg vg$75 27.35% vg$-32 -43%
37 Untouch vg$145 5.19% vg$-48 -33%
38 ziss vg$75 0.01% vg$-54 -72%
39 lazyrider vg$260 12.59% vg$-58 -22%
40 DJaydee vg$265 5.04% vg$-90 -34%
41 Asher vg$265 4.46% vg$-136 -51%
42 sexybeast vg$565 6.29% vg$-139 -25%