By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 12th April 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Arcana Heart (PS2) 10,646 vg$295 7,053 49.06%
Baroque (PS2) 9,098 vg$315 4,039 0%
Baroque (Wii) 9,697 vg$395 0 0%
Crisis Core: Final Fantasy VII (PSP) 41,112 vg$1,615 37,917 91.57%
Super Smash Bros Brawl (Wii) 86,945 vg$1,565 151,263 57.48%
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (X360) 50,918 vg$450 66,049 77.09%
Dark Sector (X360) 22,380 vg$405 29,901 74.85%
Call of Duty 4: Modern Warfare (X360) 49,064 vg$1,170 58,673 83.62%
Naruto: Ultimate Ninja 3 (PS2) 19,846 vg$300 18,190 90.89%
Guitar Hero III: Legends of Rock (Wii) 32,467 vg$770 32,947 98.54%
93,697 vg$ 1,695 135,644 69.08%
80,085 vg$ 680 98,964 80.92%
48,584 vg$ 860 57,287 84.81%
51,572 vg$ 750 58,206 88.60%
50,404 vg$ 900 88,511 56.95%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 quigontcb vg$1,575 71.64% vg$361 23%
2 SlumsofOhio vg$440 65.78% vg$122 28%
3 The Ghost of RubangB vg$435 75.08% vg$70 16%
4 TWRoO vg$700 68.53% vg$52 7%
5 Grahamhsu vg$365 11.76% vg$49 13%
6 68soul vg$350 77.20% vg$44 13%
7 Thesims2 vg$300 73.89% vg$44 15%
8 kingofwale vg$210 76.55% vg$32 15%
9 Crabmaster2000 vg$175 77.46% vg$23 13%
10 RDBRaptor vg$175 72.95% vg$22 13%
11 nordlead vg$405 69.03% vg$21 5%
12 chinmoku vg$485 60.97% vg$17 4%
13 NYCbarbarian vg$75 79.71% vg$14 19%
14 jayg27 vg$220 57.53% vg$12 5%
15 hunter_alien vg$75 73.79% vg$9 12%
16 arooguy vg$145 71.24% vg$8 6%
17 Machina vg$170 64.38% vg$8 5%
18 DMeisterJ vg$1,070 6.22% vg$7 1%
19 leo-j vg$135 66.96% vg$4 3%
20 greeg vg$75 64.80% vg$2 3%
21 eviL_lives vg$150 61.66% vg$2 1%
22 zexen_lowe vg$140 64.53% vg$1 1%
23 DarthEnder vg$75 63.26% vg$1 1%
24 SilentWolf vg$445 59.81% vg$-2 0%
25 kems vg$115 56.98% vg$-2 -2%
26 Tbone vg$75 58.48% vg$-3 -4%
27 mesoteto vg$75 56.63% vg$-4 -5%
28 toto123456789 vg$75 55.86% vg$-5 -7%
29 chiqui1796 vg$75 52.73% vg$-7 -9%
30 rasone77 vg$75 51.95% vg$-8 -11%
31 Rustuv vg$75 50.14% vg$-9 -12%
32 Mnementh vg$400 72.31% vg$-14 -4%
33 Diglet vg$165 6.83% vg$-15 -9%
34 RyougaZell vg$280 63.15% vg$-15 -5%
35 mjhenry42 vg$75 38.82% vg$-18 -24%
36 RCTjunkie vg$90 33.34% vg$-18 -20%
37 IceCream^ vg$75 26.77% vg$-27 -36%
38 kasillas88 vg$540 59.26% vg$-37 -7%
39 bflythe vg$75 0.03% vg$-48 -64%
40 rvidales vg$120 1.42% vg$-61 -51%
41 *Yoshi* vg$105 0.01% vg$-64 -61%
42 bigjon vg$220 55.44% vg$-91 -41%
43 brawl4life vg$650 13.26% vg$-96 -15%
44 p0lish_sausage vg$170 0.00% vg$-116 -68%
45 MAster vg$245 0.00% vg$-138 -56%