By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly Japan Chart, 22nd March 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Armored Core for Answer (PS3) 27,704 vg$605 51,908 53.37%
Armored Core for Answer (X360) 7,868 vg$555 24,277 32.41%
Army of Two (PS3) 10,064 vg$680 10,658 94.43%
Army of Two (X360) 5,594 vg$930 10,137 55.18%
Sim City DS 2: From the Past to the Future (DS) 23,897 vg$525 47,671 50.13%
Yakuza 3: Kenzan! (PS3) 29,032 vg$795 20,258 56.69%
Super Smash Bros Brawl (Wii) 30,016 vg$1,015 39,515 75.96%
Wii Fit (Wii) 29,070 vg$740 45,114 64.44%
Dynasty Warriors Gundam Special (PS2) 20,385 vg$565 16,714 78.03%
Metroid Prime 3: Corruption (Wii) 9,062 vg$1,650 6,370 57.74%
44,353 vg$ 1,245 62,343 71.14%
44,601 vg$ 1,130 56,483 78.96%
3,514 vg$ 5,270 2,064 29.76%
17,566 vg$ 1,525 14,726 80.72%
49,782 vg$ 1,750 64,175 77.57%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 janjaap vg$1,070 70.67% vg$703 66%
2 agabara vg$970 72.88% vg$432 45%
3 rendo vg$1,415 66.85% vg$302 21%
4 DMeisterJ vg$950 73.91% vg$256 27%
5 Fel_Br vg$830 74.49% vg$244 29%
6 kirby007 vg$370 69.17% vg$232 63%
7 iclim4 vg$1,110 65.49% vg$217 20%
8 Devilstation vg$735 66.29% vg$190 26%
9 Chrizum vg$770 29.90% vg$188 24%
10 SlumsofOhio vg$465 64.64% vg$185 40%
11 nordlead vg$625 77.41% vg$184 29%
12 PDF vg$400 70.43% vg$152 38%
13 kingofwale vg$425 62.28% vg$118 28%
14 The Ghost of RubangB vg$420 60.68% vg$106 25%
15 highwaystar101 vg$270 5.26% vg$84 31%
16 thibje vg$295 80.63% vg$81 27%
17 68soul vg$290 73.29% vg$65 22%
18 BengaBenga vg$310 65.89% vg$62 20%
19 Machina vg$315 70.85% vg$59 19%
20 RDBRaptor vg$240 56.85% vg$53 22%
21 taxman vg$300 62.29% vg$51 17%
22 JerCotter7 vg$360 16.05% vg$50 14%
23 Roy03 vg$330 42.65% vg$44 13%
24 bigjon vg$180 70.02% vg$36 20%
25 Luffy33 vg$300 54.42% vg$28 9%
26 peach vg$155 56.75% vg$26 17%
27 playnext3 vg$245 63.48% vg$25 10%
28 Yakuzaice vg$115 73.56% vg$23 20%
29 nekison vg$90 71.13% vg$19 21%
30 I LOVE GIGGS vg$75 71.24% vg$14 19%
31 hunter_alien vg$75 68.91% vg$12 16%
32 aspirin vg$75 67.24% vg$10 13%
33 salaminizer vg$75 64.54% vg$8 11%
34 dagger vg$75 62.34% vg$6 8%
35 JordanBlack68 vg$115 47.88% vg$6 5%
36 Fabius vg$75 60.76% vg$5 7%
37 toto123456789 vg$75 60.19% vg$5 7%
38 Bagaren85 vg$80 53.58% vg$2 3%
39 mesoteto vg$75 56.43% vg$1 1%
40 cgen vg$75 56.27% vg$1 1%
41 greeg vg$75 51.50% vg$-3 -4%
42 RedWiizard vg$210 35.52% vg$-13 -6%
43 maxpouliot vg$75 37.62% vg$-14 -19%
44 NSS7 vg$270 20.34% vg$-15 -6%
45 konnichiwa vg$100 38.74% vg$-16 -16%
46 neogarin vg$75 30.66% vg$-20 -27%
47 cyrikiki vg$75 0.00% vg$-45 -60%
48 inforcer2 vg$540 20.57% vg$-46 -9%
49 tropicali vg$85 0.01% vg$-50 -59%
50 Athdar vg$95 1.54% vg$-53 -56%
51 megabloups vg$135 20.92% vg$-61 -45%
52 clapiotis vg$460 27.36% vg$-102 -22%
53 TheDjib vg$1,050 61.49% vg$-173 -16%
54 tonipresley vg$515 0.00% vg$-365 -71%