DS-Pico Series: Sanrio Puro Land - Waku Waku Okaimono - Suteki na Oheya Otsukuri Masho!

Global Total as of 08th Oct 2016 (units): N/A
Platform: Nintendo DS
Developer: Compile Heart Genre: Action

Game Overview

DS-Pico Series: Sanrio Puro Land - Waku Waku Okaimono - Suteki na Oheya Otsukuri Masho! is an action game developed by Compile Heart and released on Nintendo DS.

http://gamewise.co/games/12432/DS-Pico-Series-Sanrio-Puro-Land-Waku-Waku-Okaimono-Suteki-na-Oheya-Otsukuri-Masho