Darkest of Days

Global Total as of 05th Nov 2016 (units): N/A
Platform: Microsoft WindowsAlso on: Xbox 360
Developer: 8MonkeyLabs Genre: Shooter

Release History

TitlePublisherRegionDateDistribution
Darkest of Days Phantom EFXNorth America08th September 2009Retail

Game Overview

Darkest of Days is a shooter game developed by 8MonkeyLabs and released on Microsoft Windows, Xbox 360.

http://gamewise.co/games/9808/Darkest-of-Days