Tsuru Teruto no Jissen Kabushiki Bi-Game

Global Total as of 02nd Sep 2017 (units): N/A
Platform: TurboGrafx-16
Developer: Intec Genre: Simulation

Release History

TitlePublisherRegionDateDistribution
Tsuru Teruto no Jissen Kabushiki Bi-Game IntecJapan01st November 1989Retail

Game Overview

Tsuru Teruto no Jissen Kabushiki Bi-Game is a simulation game developed by Intec and released on TurboGrafx-16.