Quantcast
Prediction League

Prediction League > Results

Weekly Japan Chart, 05th May 2018

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
47,934 vg$ 4,020 36,065 67.09%
2,426 vg$ 6,055 199 0%
57,226 vg$ 3,060 53,487 93.01%
16,058 vg$ 3,165 11,201 56.64%
5,782 vg$ 4,220 5,750 99.44%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 forest-spirit vg$425 33.85% vg$-119 -28%
2 WoodenPints vg$1,000 50.72% vg$-38 -4%
3 RingoGaSuki vg$75 35.23% vg$-31 -41%
4 Mar1217 vg$100 28.97% vg$-31 -31%
5 Barkley vg$25 0.00% vg$-15 -60%
6 nakadashi vg$25 2.66% vg$-14 -56%
7 JulioMadeira vg$25 7.47% vg$-13 -52%
8 ryuzaki57 vg$55 44.33% vg$-7 -13%
9 PSintend0 vg$45 52.56% vg$-5 -11%
10 Walbert vg$55 46.15% vg$-5 -9%
11 Nymeria vg$25 44.39% vg$-3 -12%
12 Bofferbrauer2 vg$25 47.93% vg$-2 -8%
13 S.Peelman vg$25 50.30% vg$-1 -4%
14 OTBWY vg$25 51.00% vg$-1 -4%
15 black8jac vg$25 52.59% vg$-0 0%
16 DaAndy vg$25 54.63% vg$0 0%
17 Xephirus vg$25 62.99% vg$2 8%
18 Mr.Playstation vg$35 69.94% vg$5 14%
19 Mr_Destiny vg$25 71.70% vg$5 20%
20 Luke888 vg$25 73.89% vg$5 20%
21 KingoftheBRUCE vg$25 76.86% vg$6 24%
22 EmotionalMongoose vg$25 78.26% vg$7 28%
23 Keybladewielder vg$205 76.86% vg$9 4%
24 Tridrakious vg$160 55.82% vg$10 6%
25 hoerenkind vg$50 80.75% vg$12 24%
26 derpysquirtle64 vg$175 62.97% vg$13 7%
27 Dark_Lord_2008 vg$100 66.74% vg$14 14%
28 jason1637 vg$50 80.30% vg$14 28%
29 setsunatenshi vg$50 82.20% vg$15 30%
30 AnmolRed vg$155 62.63% vg$17 11%
31 Darwinianevolution vg$250 63.18% vg$25 10%
32 theDX vg$160 71.43% vg$29 18%
33 JSG87 vg$120 65.21% vg$32 27%
34 LipeJJ vg$90 58.85% vg$32 36%
35 TalonMan vg$130 78.56% vg$41 32%
36 Welfare vg$155 80.30% vg$68 44%
37 AlbiNecroxz vg$165 79.54% vg$119 72%
38 Aka-Gami vg$1,175 61.19% vg$139 12%
39 Mnementh vg$370 77.43% vg$200 54%
40 Machina vg$1,900 73.19% vg$386 20%
41 cycycychris vg$710 78.05% vg$435 61%
42 Marth vg$5,000 71.61% vg$961 19%
43 kirby007 vg$3,010 80.34% vg$995 33%
44 Ka-pi96 vg$1,400 88.87% vg$1,266 90%
45 PDF vg$2,800 88.63% vg$1,489 53%