Quantcast
Prediction League

Prediction League > Results

Weekly Japan Chart, 22nd March 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Armored Core for Answer (PS3) 27,704 vg$605 51,908 53.37%
Armored Core for Answer (X360) 7,868 vg$555 24,277 32.41%
Army of Two (PS3) 10,064 vg$680 10,658 94.43%
Army of Two (X360) 5,594 vg$930 10,137 55.18%
Sim City DS 2: From the Past to the Future (DS) 23,897 vg$525 47,671 50.13%
Yakuza 3: Kenzan! (PS3) 29,032 vg$795 20,258 56.69%
Super Smash Bros Brawl (Wii) 30,016 vg$1,015 39,515 75.96%
Wii Fit (Wii) 29,070 vg$740 45,114 64.44%
Dynasty Warriors Gundam Special (PS2) 20,385 vg$565 16,714 78.03%
Metroid Prime 3: Corruption (Wii) 9,062 vg$1,650 6,370 57.74%
44,353 vg$ 1,245 62,343 71.14%
44,601 vg$ 1,130 56,483 78.96%
3,514 vg$ 5,270 2,064 29.76%
17,566 vg$ 1,525 14,726 80.72%
49,782 vg$ 1,750 64,175 77.57%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 tonipresley vg$515 0.00% vg$-365 -71%
2 TheDjib vg$1,050 61.49% vg$-173 -16%
3 clapiotis vg$460 27.36% vg$-102 -22%
4 megabloups vg$135 20.92% vg$-61 -45%
5 Athdar vg$95 1.54% vg$-53 -56%
6 tropicali vg$85 0.01% vg$-50 -59%
7 inforcer2 vg$540 20.57% vg$-46 -9%
8 cyrikiki vg$75 0.00% vg$-45 -60%
9 neogarin vg$75 30.66% vg$-20 -27%
10 konnichiwa vg$100 38.74% vg$-16 -16%
11 NSS7 vg$270 20.34% vg$-15 -6%
12 maxpouliot vg$75 37.62% vg$-14 -19%
13 RedWiizard vg$210 35.52% vg$-13 -6%
14 greeg vg$75 51.50% vg$-3 -4%
15 cgen vg$75 56.27% vg$1 1%
16 mesoteto vg$75 56.43% vg$1 1%
17 Bagaren85 vg$80 53.58% vg$2 3%
18 toto123456789 vg$75 60.19% vg$5 7%
19 Fabius vg$75 60.76% vg$5 7%
20 JordanBlack68 vg$115 47.88% vg$6 5%
21 dagger vg$75 62.34% vg$6 8%
22 salaminizer vg$75 64.54% vg$8 11%
23 aspirin vg$75 67.24% vg$10 13%
24 hunter_alien vg$75 68.91% vg$12 16%
25 I LOVE GIGGS vg$75 71.24% vg$14 19%
26 nekison vg$90 71.13% vg$19 21%
27 Yakuzaice vg$115 73.56% vg$23 20%
28 playnext3 vg$245 63.48% vg$25 10%
29 peach vg$155 56.75% vg$26 17%
30 Luffy33 vg$300 54.42% vg$28 9%
31 bigjon vg$180 70.02% vg$36 20%
32 Roy03 vg$330 42.65% vg$44 13%
33 JerCotter7 vg$360 16.05% vg$50 14%
34 taxman vg$300 62.29% vg$51 17%
35 RDBRaptor vg$240 56.85% vg$53 22%
36 Machina vg$315 70.85% vg$59 19%
37 BengaBenga vg$310 65.89% vg$62 20%
38 68soul vg$290 73.29% vg$65 22%
39 thibje vg$295 80.63% vg$81 27%
40 highwaystar101 vg$270 5.26% vg$84 31%
41 The Ghost of RubangB vg$420 60.68% vg$106 25%
42 kingofwale vg$425 62.28% vg$118 28%
43 PDF vg$400 70.43% vg$152 38%
44 nordlead vg$625 77.41% vg$184 29%
45 SlumsofOhio vg$465 64.64% vg$185 40%
46 Chrizum vg$770 29.90% vg$188 24%
47 Devilstation vg$735 66.29% vg$190 26%
48 iclim4 vg$1,110 65.49% vg$217 20%
49 kirby007 vg$370 69.17% vg$232 63%
50 Fel_Br vg$830 74.49% vg$244 29%
51 DMeisterJ vg$950 73.91% vg$256 27%
52 rendo vg$1,415 66.85% vg$302 21%
53 agabara vg$970 72.88% vg$432 45%
54 janjaap vg$1,070 70.67% vg$703 66%